❤★ چشـ ♥ ــم هـا را شـ ــــستم ❤★

جـ ـــوره دیـــ ـگر دیــــدم بازهم ســــودی نداشت....تو هـــمان هســـتی که باید دوسـ ـــتت داشـــت

بعد از مدتها اومدم

   

                            

 

 

               

 

                         

                               

 

 

 

 

     

 

 

[ شنبه نوزدهم بهمن 1392 ] [ 18:59 ] [ :❤★:$:: منــــــــــ♥ــــــــا ::$::❤★: ] [ ]

اومدم خونــــــه تکونـــــــــی

 

                          

 

 

 

                 

 

                            

 

 

 

 

                          

                       

 

 

 

 

[ چهارشنبه بیست و دوم خرداد 1392 ] [ 15:46 ] [ :❤★:$:: منــــــــــ♥ــــــــا ::$::❤★: ] [ ]